Sunday, June 21, 2015

Tình Dễ Dàng

Hình Thái Trung - Private Collection

Tình đến với ta thật dễ dàng
Tình như ta lượm ngoài giữa đàng
Ta không giữ tình, để tình đi
Tình mới sẽ đến chẳng lâu gì

Và khi em đến, ta cũng ngơ
Như bao con gái ta chơi hờ
Người ngoài thường nói em tài sắc
Với ta, em không là đẹp nhất

Rồi chỉ một phút ta lầm lỡ

... (đọc tiếp)

(18/9/2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment