Saturday, June 20, 2015

Đèn Vàng, Đèn Đỏ, Đèn Xanh

Đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh
Muốn vào cung ái phải canh đèn lòng
Ái lên đèn đỏ đừng hòng
Không ôm, không vuốt, cũng không sờ sờ
Rấu rầu đèn đỏ chầu chờ
Tồng ngồng đèn đỏ biết phơ chỗ nào
Hai tuần, nửa tháng, ôi chao

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(28/12/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment