Sunday, November 14, 2010

Tình Yêu Thứ Tự

Tôi có cuốn sổ của tình yêu
Tôi xắp thứ tự theo mỹ miều
Cô nào đẹp nhất cho lên trước
Từ đó xuống dần đến đường được

Tôi theo cuốn sổ mà đi cua
Cô nào có bồ thì cô kế
Dẹp luôn những cô tính tình chua
Trong trường đại học nhiều "con ghế"

Tôi là kỹ sư thích thứ tự
Bài toán tình yêu giải dễ dàng
Không hờn, không giận, không đa sự
Cô nào không được, tiếp xuống hàng

Sau này vợ hỏi cuốn sổ đâu
Và em hàng mấy xắp tình yêu
Tôi dấu nói sổ chỉ chuyện trêu
Nhưng mà nếu có, em đứng đầu

(2010)


Hình Thái Trung

No comments:

Post a Comment